ec145_t2_copyright_airbus_helicopters-matthias_weckemann.jpg

EC145 T2 © Airbus Helicopters / Matthias Weckemann - 2014
EC145 T2 © Airbus Helicopters / Matthias Weckemann - 2014
Photographer: 

MATTHIASWECKEMANN